Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της πράξης είναι η Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης […]

Περισσότερα

“Επιχειρηματική Ευκαιρία” στο πλαίσιο του ΕΠ-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020

Περισσότερα

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Περισσότερα

Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό του Επιχειρείν με Έμφαση στην Ποιότητα

Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Περισσότερα

Επιχειρούμε Έξω

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής επικράτειας και σε τρίτες χώρες.

Περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών με την ΑΑΔΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου.

Περισσότερα

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει...

Περισσότερα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν...

Περισσότερα