ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 ευρώ έως 100.000  ευρώ. Το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019: Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους,
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια,
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020,
 • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 • Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ,
 • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα,
 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης,
 • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2020.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.