ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών:

 • Κατηγορία Α. Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).
 • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Επισημαίνεται ότι: Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 5.500.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 70%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης 11-01-2021.

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις) – Έως 70%
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά– Έως 100%
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα – Επαγγελματικής χρήσης, Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις Έως 20.000 ευρώ.
  • Λογισμικό
  • Ιστοσελίδα/E-shop Έως: ➢500€ για ιστοσελίδα ➢ 6.000€ για e-shop\
 • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών – Έως 5.000 / πιστοποιητικό
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου – Έως 4.000€
 • Λειτουργικές Δαπάνες με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ* – Έως 10%
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ* – Έως 40% και 24.000€ Μέχρι δύο (2) ΕΜΕ

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 27/01/2021 και ώρα 13:00 έως 31/03/2021 και ώρα 15:00.

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προδημοσίευση Δράσης – Αρχείο