Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Υποβολή προτάσεων από 03/10/2022 έως 30/12/2022

 

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Ποσοστό ενίσχυσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: έως 70% για τις Πολύ Μικρές -Μικρές Επιχειρήσεις, έως 60% για τις Μεσαίες και έως 50% για τις Μεγάλες

 

Ελάχιστος ύψος επένδυσης:

 • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Δικαιούχοι:

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού

στα. Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών

στβ. Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25

ζ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

*** Για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (1‰ ή 0,001) του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ.

Ειδικώς κατά τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις (0,5‰ ή 0,0005) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια:

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:

 1. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού»,
 2. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., ήτοι κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση,
 3. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ α και της μεταποίησης γεωργικών προιόντων της περ β, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες που υλοπιούνται στην ίδια περιφερειακή ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας,
 4. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας.

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Ενισχυόμενες δαπάνες:

 

 1. Κατασκευή, επέκταση, ο εκσυγχρονισμός Κτιριακών εγκαταστάσεων και Ειδικών  και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων. Κατασκευές για διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

*Το μέγιστο αθροιστικό σύνολο των παραπάνω δαπανών διαμορφώνεται στο 45% επί του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ανέλθει στο 60% για επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ώς διατηρητέα.

2    Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) *Υπό προϋποθέσεις

3    Αγορά, Εγκατάσταση Καινούριου Μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού – ειδικές εγκαταστάσεις- Μεταφορικά μέσα (εντός μονάδας)

4    Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

5    Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

6    Παγολεκάνες(για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων)

7    Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

**Οι δαπάνες των παραγράφων 6 & 7 αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των δαπανών

8    Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας (μόνο αυτοτελώς)

 

Επιπλέον, στο παρόν καθεστώς ενισχύονται:

9    δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

10    δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

11    δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

12    Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση και ειδικότερα:

13    Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση

14    Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία

15    δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης

16    δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,

17    δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

18    Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

 

Μη ενισχυόμενες δαπάνες:

 1. Λειτουργικά έξοδα
 2. Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν είναι μέρος του Ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 3. Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 4. Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
 5. Εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων
 6. Ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης

Είδη Ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή,

β. Επιχορήγηση,

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%).
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

αε. Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης

αστ. Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας

β. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.