Έπειτα από 16 χρόνια εμπειρίας στη συγγραφή Συστημάτων Διαχείρισης, η OECON GROUP, διαθέτοντας εσωτερικό τμήμα ανάπτυξης Μελετών, είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και αναβάθμισης Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές διεθνών και εθνικών προτύπων.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει μια γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως:

 • 1

  Aναγνώριση των αναγκών της εταιρίας σας για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης.

 • 2

  Eπιλογή και ανάπτυξη του κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 • 3

  Eκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας σας για την σωστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης.

 • 4

  Παρακολούθηση και υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του.

Η διαδικασία που ακολουθούμε για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης περιλαμβάνει:
 • Επίσκεψη στο χώρο σας για την καταγραφή των διαδικασιών και λειτουργιών που εφαρμόζετε.
 • Συγκέντρωση και καταγραφή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.
 • Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα πάντα με τις αρχές των Διεθνών Προτύπων.
 • Συγγραφή του Εγχειριδίου, των Διαδικασιών, των Οδηγιών Εργασίας και των Εντύπων.
 • Τεκμηρίωση όλων των απαραίτητων κανόνων που πρέπει να τηρούνται.
 • Καθορισμός οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων.
 • Εκπαίδευση προσωπικού για την σωστή εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Τήρηση προσαρμοστικής περιόδου για την ομαλή εφαρμογής του προτύπου στην λειτουργία της εταιρείας σας.
 • Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.

iso-9001

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν (ή υπηρεσία) να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών. Eίναι εφαρμόσιμο από όλους τους τύπους επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας.

Βασικές αρχές του προτύπου

Αρχή 1: Εστίαση στον Πελάτη
Αρχή 2: Ηγεσία
Αρχή 3: Συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρχή 4: Διεργασιοκεντρική Προσέγγιση
Αρχή 5: Συστημική Προσέγγιση Διαχείρισης
Αρχή 6: Συνεχής Βελτίωση
Αρχή 7: Λήψη Αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα
Αρχή 8: Αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις με προμηθευτές

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης.
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου.
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Συνεχής βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

iso-9001

ISO 14001:2015

Καθώς το ενδιαφέρον για περιβαλλοντική συνείδηση και προστασία παγκοσμίως αυξάνεται, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να αποδείξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους εγκαθιστώντας και εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης  και ορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση με σκοπό να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Μείωση λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων της.
 • Βελτίωση της εικόνα της αποδεικνύοντας την περιβαλλοντική της ευαισθησία.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με περιβαλλοντικές συνέπειες.

iso-45001

ISO 45001:2018

Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα, να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
 • Μείωση αριθμού, έκτασης και σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών.
 • Μείωση χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
 • Βελτίωση συνθηκών εργασίας.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.

iso-27001

ISO 27001:2013

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Δίνει έμφαση στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς και προστατευμένες από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την ασφάλεια πληροφοριών.
 • Διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.
 • Δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών.

iso-22000

ISO 22000:2018

Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το ‘χωράφι του παραγωγού’ ως το ‘ράφι του καταναλωτή’, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων. Είναι εφαρμόσιμο και σε επιχειρήσεις που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού).

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Συμμόρφωση με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων.
 • Ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων.
 • Αυξημένο αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης.
 • Μείωση κόστους παραγωγής καθώς μειώνονται οι απορριπτέες παρτίδες παραγωγής.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

iso-39001

ISO 39001:2012

Το ISO 39001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας, των οποίων οι δραστηριότητες, άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια. Το πρότυπο αποσκοπεί στην βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης που το εφαρμόζει στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως απώλεια ζωής, τραυματισμοί, υλικές ζημιές κλπ.

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια.
 • Μείωση των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης.
 • Μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).
 • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα οδικής ασφάλειας.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, συμβάντων και ατυχημάτων.

iso-37001

ISO 37001:2016

Το ISO 37001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Kαθορίζει μια σειρά μέτρων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία. Αυτές περιλαμβάνουν την υιοθέτηση πολιτικής κατά της δωροδοκίας, τον διορισμό προσώπου για την εποπτεία της συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της δωροδοκίας, την κατάρτιση, τις αξιολογήσεις κινδύνου, την εφαρμογή χρηματοοικονομικών και εμπορικών ελέγχων και τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και έρευνας.

Οφέλη από την εφαρμογή του στην επιχείρηση
 • Μείωση του κινδύνου δωροδοκίας.
 • Διασφάλιση της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας στις εμπορικές συναλλαγές.
 • Δημιουργία και διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης στις επαγγελματικές συναλλαγές.
 • Καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.