ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που:

 • Ανήκουν στις μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις
 • Έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
 • Έχουν μείωση ετήσιου κύκλου εργασιών 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
  Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 • Διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ:
  • ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα για τις συσταθείσες εντός του 2020
  • ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα για τις συσταθείσες έως 31/12/2019
 • Είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

(Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ)

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων θα γίνει με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και θα ανέρχεται σε ποσό έως 100.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται ως εξής:

 • 7% επί του Κύκλου Εργασιών 2019 (Πεδίο 500 στο Ε3 2019)
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/(αριθμός ημερών λειτουργίας 2019 ή 2020)] x 365 (ή 366 αντίστοιχα) x 7%

Επισημαίνεται ότι:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί κατά την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι:

 • 10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και αναλυτικοί αυτού.
 • 21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και αναλυτικοί αυτού
 • 29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης και αναλυτικοί αυτού
 • 30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών και αναλυτικοί αυτού

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00, ενώ καταληκτική ημερομηνία θα είναι η Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.