ΣΤΟΧΟΣ

Η δράση αφορά την ενίσχυση ανέργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Στόχος της δράσης είναι η έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας, το οποίο διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται ο άνεργος που υποβάλλει την πρόταση και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την καλή εκτέλεση του έργου.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης οφείλουν:

 • Να εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που διαθέτουν δελτίο

ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

 • Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955.
 • Να μην απασχολούνται ως μισθωτοί στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές, ασκώντας τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32).
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  • Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.4430/2016 (Α΄32)
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός
  • Υλικά και Κατασκευές
  • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
 • Να μην διακόψουν τη λειτουργία τους και να λειτουργούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
 • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία  έναρξης  δραστηριότητας  της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.