ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής επικράτειας και σε τρίτες χώρες. Πιο αναλυτικά, μέσω του προγράμματος επιδιώκονται:
α) προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές,
β) αύξηση πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών,
γ) αύξηση πωλήσεων,
δ) ενίσχυση επιχειρηματικού προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
-Έχουν κλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση διάρκειας δώδεκα (12) ετών.
-Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
-Παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
-Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας.
  Περιλαμβάνει:
  Κόστος συμμετοχής και κόστος εγγραφής στον κατάλογο
  Έξοδα μετακίνησης και διαμονής μέχρι τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης σε κάθε εμπορική έκθεση. (Εισιτήρια οικονομικής θέσης, μετακινήσεις από και προς την έκθεση, δαπάνη έως 300€ ανά άτομο ανά μέρα).
  Ενοίκιο περιπτέρου, διαμόρφωση/κατασκευή, και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού.
  Κόστος αποστολής και επιστροφής εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης.
  Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών για τη διαχείριση/ λειτουργία του περιπτέρου έως 20% της συνολικής δαπάνης ανά έκθεση.
  Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίων. Τα υποδείγματα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δε μπορεί να υπερβαίνει τα 1000€ ανά υπόδειγμα.
 2. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου μέχρι 1000€.
  Η δαπάνη αφορά το διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Αφορά δαπάνες που δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.
  Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ξεκινά μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης έως 100.000€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στις 18/01/2018.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.