ΣΤΟΧΟΣ  

Βασικός  στόχος  της  δράσης  είναι  η προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά για κάθε κατηγορία να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών:

  • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
  • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
  • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

  • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους € 4 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000€. 

Για τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων Γ1 & Γ3 ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€.

Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Γ2 ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 15/02/2022.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 23/02/2022 και θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15/04/2022 ώρα 15:00.