ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση στοχεύει  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 34 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση είναι από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει έως το 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς 2020 ή 2021 επί του οποίου θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, (κωδ 102)
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης, (κωδ 202)
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους, (κωδ 181,281,481)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα. (κωδ 185 ,285,485)

Επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα των 6.250€ δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, ενώ επιχειρήσεις με έξοδα μεγαλύτερα των 125.000€ επιχορηγούνται με μέγιστο ποσό 100.000€.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» ή θα έχουν εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως τις 31.10.2022 δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης / RIS3) και στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων / Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, gov.gr
 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3
 • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 31/12/2021
 • Να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ως κύριο ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα) του σχετικού Παραρτήματος,
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
 • Να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια,
 • Να έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα
 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης,
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ως άνω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2022, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022.

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/06/2022.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 31/10/2022.