ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:

  • Μία Επιχείρηση
  • Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους
  • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
  • Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από Πανεπιστήμια ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Ειδικά για τα συνεργατικά έργα, απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μετά από την έγκριση του έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων μιας Αίτησης Χρηματοδότησης με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία αφορούν την εκτέλεση του έργου και πρέπει να κατατεθεί στον ΕΦ αμέσως μετά την υπογραφή του και πάντως πριν την καταβολή της α΄ δόσης επιχορήγησης.

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους € 6 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 400.000 ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο άρθρο / Κανονισμό και το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 25 – Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού: Έως 40% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Έως 80% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας: Έως 5% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»

Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού: Έως 70% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου: Έως 70% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας: Έως 5% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 30/04/2020 και η ημερομηνία λήξης η 30/09/2020.