Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση συστημάτων διαχείρισης (ISO), που απαιτείται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης.
Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παρακολούθηση μεταξύ άλλων είναι:

  • Εσωτερική Επιθεώρηση για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων.
  • Οδηγίες επίλυσης των ευρημάτων της εσωτερικής επιθεώρησης ή προηγούμενης επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
  • Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης του/ων συστήματος/ων που διαθέτει η επιχείρηση.
  • Παρουσία κατά την ημέρα διεξαγωγής της επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
  • Τυχόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του/ων συστήματος/ων διαχείρισης.