Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων έργων (αρ. 82 Ν.4412/2016), οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς θα πρέπει να διαθέτουν Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Η εταιρεία μας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων, δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:
Σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση των παρακάτω προτύπων:

  • ISO 9001 Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001 Πρότυπο για τη Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Οφέλη

  1. Προνομιακή τιμή.
  2. Μείωση χρόνου που απαιτείται για τη Συντήρηση των Συστημάτων.
  3. Ευκολία εφαρμογής του ενοποιημένου Συστήματος στην επιχείρηση.