Το πρόγραμμα “WE GO!” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διάρκεια 2 χρόνια (2016-2018) και υλοποιείται από μια σύμπραξη 15 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο.) από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του αποτελεί η υποστήριξη των γυναικών, θυμάτων ενδοοικογενειακής και συντροφικής βίας, στην Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας ειδικών εκπαιδευτών και της ανάπτυξης νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση και την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Ειδικοί στόχοι:

  • Να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία των κατάλληλα εκπαιδευομένων ατόμων στις υπηρεσίες υποστήριξης που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας, με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανεξαρτητοποίηση των θυμάτων
  • Να ενισχύσει την αντίληψη και τις δεξιότητες των κατάλληλα εκπαιδευομένων ατόμων προτείνοντας μοντέλα / πρωτόκολλα τέτοιων μορφών υποστήριξης, ώστε να βοηθούν τα θύματα να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:

  • 200 γυναίκες θα εκπαιδευτούν κατάλληλα (ειδικά οι άνεργες και όσες γυναίκες δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες).
  • 35-50 Εκπαιδευτές / υπάλληλοι ιδρυμάτων και κέντρων θα εκπαιδευτούν σε θέματα βίας.
  • Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών θυμάτων βίας σε 8 χώρες.
  • Ένα σύνολο εργαλείων κατάρτισης θα μοιρασθούν στις 8 χώρες.
  • 600 γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα.
  • 160.000 πολίτες θα ενημερωθούν για τα πρόβλημα βίας και τα πορίσματα του σχεδίου.

http://www.wegoproject.eu/

Κοινοπραξία:

– Σ.Ε.Γ.Ε. – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Ελλάδα)
– Animus Association Foundation (Ιταλία)
– Associazione Donatella Tellini-biblioteca Delle Donne-ce (Ιταλία)
– Bulgarian Centre Of Women In Technology (Βουλγαρία)
– Centro Veneto Progetti Donna-auser (Ιταλία)
– C.i.f-centro Italiano Femminile Provinciale Di Reggio Cal (Ιταλία)
– Euclid Network (Ηνωμένο Βασίλειο)
– Folkuniversitetet, Stiftelsen För Kursverksamheten Vid Up (Σουηδία)
– Fundación Mujeres (Ισπανία)
– Gender Project for Bulgaria Foundation (Βουλγαρία)
– Istituto Per La Ricerca Sociale (Ιταλία)
– Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Κύπρος)
– Surt. Fundació De Dones. Fundació Privada (Ισπανία)
– Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Ελλάδα)

Ομάδες στόχοι: Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής και συντροφικής βίας, Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι

Διάρκεια έργου: 11/01/2016 – 10/01/2018