Υποβολή προτάσεων έως 30/07/2021

Ελάχιστος ύψος επένδυσης:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

Χαρακτήρας επένδυσης:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει

Δικαιούχοι:

 • ατομική επιχείρηση, μέγιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης 500.000 ευρώ
 • εμπορική εταιρεία
 • συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, υπό προϋποθέσεις
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις

*** Για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αν είναι κατώτερο των 300 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ.

Δαπάνες

 1. Κατασκευή, επέκταση, ο εκσυγχρονισμός Κτιριακών εγκαταστάσεων και Ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων. Κατασκευές για διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  *Το μέγιστο αθροιστικό σύνολο των παραπάνω δαπανών κυμαίνεται από 45% – 80% επί του συνολικού προϋπολογισμού υπό προϋποθέσεις.
 2. Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) *Υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά, Εγκατάσταση Καινούριου Μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού – ειδικές εγκαταστάσεις- Μεταφορικά μέσα (εντός μονάδας)
 4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 5. Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 6. Μεταφορά τεχνολογίας -τεχνογνωσίας – αδειών εκμετάλλευσης – κ.α
 7. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας (όπως ISO 22000:2018 Ασφάλεια Τροφίμων), πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

**Οι δαπάνες των παραγράφων 6 & 7 αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 75% του συνόλου των δαπανών.

 • Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας (αυτοτελώς)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (για νέες (δεν έχει παρέλθει επταετία) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)
 • Έξοδα εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Είδη Ενισχύσεων:

Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση**, Xρηματοδοτική μίσθωση (leasing, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη), Eπιδότηση μισθολογικού κόστους,

** Η επιχορήγηση παρέχεται σε ποσοστό 70% των εντάσεων ενίσχυσης και σε ποσοστό 100% για τις ειδικές κατηγορίες, που είναι:

 1. Εξωστρεφείς Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που έχουν πετύχει αύξηση της εξωστρέφειας τους (λόγο αξίας εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών)
 2. Καινοτόμες Πολύ Μικρές και Μικρές (οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3 τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης
 3. Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων. Οι ανεξάρτητες Μικρές και Πολύ Μικρές θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22-6-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 5. Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του 4430/2016 (Ά 2015), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78)
 6. Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
 7. Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ στο Παράρτημα 4.
 8. Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης νέων μονάδων ή τα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων μονάδων για νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου υποδοχής. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.
 9. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν.4399/2016, καθώς πληρούν τα κριτήρια της περ. θ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016.
 10. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΧΥΣΗΣ

Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, το μέγεθος επιχείρησης και το είδος της ενίσχυσης.