Ανάπτυξη στρατηγικών πλάνων

Μελέτες Βιωσιμότητας

Η μελέτη βιωσιμότητας αποσκοπεί στον καθορισμό και στην ποσοτικοποίηση των κινδύνων και των ωφελειών μιας επένδυσης.

Μία μελέτη βιωσιμότητας περιβάλλεται από:

 • Την καταγραφή των πόρων για την επένδυση
 • Την ποσοτικοποίηση των πόρων
 • Την ανάλυση της αγοράς  και του κλάδου δραστηριοποίησης
 • Την χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Τον σχεδιασμό της υλοποίησης της επένδυσης
 • Την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων/ εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης
 • Τα συμπεράσματα τελικής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης

Μελέτες Benchmarking (Μελέτες Συγκριτικής Αξιολόγησης)

Μια μελέτη BENCHMARKING είναι η διαδικασία σύγκρισης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε σχέση με μια επιχείρηση που παρουσιάζει ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξη της ή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ίδιου ή συναφούς κλάδου. Η σύγκριση μπορεί να αφορά την επιχείρηση ως σύνολο ή διακριτές λειτουργίες (ή τμήματα) εντός της επιχείρησης και γίνεται σε έναν μεγάλο αριθμό από μετρήσιμες παραμέτρους λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Benchmarking Διαδικασιών
 • Benchmarking Επιδόσεων
 • Στρατηγικό Benchmarking
 • Εσωτερικό Benchmarking

Μελέτες για Δημόσιους Φορείς

Κλαδικές μελέτες

Μία κλαδική μελέτη για έναν δημόσιο φορέα αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία:

 • Ανάλυση χαρακτηριστικών του κλάδου (επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στα οικονομικά μεγέθη, διάρθρωση των επιχειρήσεων και της παραγωγικής διαδικασίας, διάρθρωση της απασχόλησης)
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (περιγραφή συνθηκών αγοράς , τάσεις της αγοράς, διάρθρωση ζήτησης, ανταγωνισμός, δίκτυα διανομής)
 • S.W.O.T. ANALYSIS
 • Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης (διατύπωση ενεργειών, χρονοπρογραμματισμός)

Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η OECON GROUP παρέχει ένα ολοκληρωμένο και πλήρες σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που θέτει ο κάθε δημόσιος φορέας. Μία Μελέτη Περιφερειακής Ανάπτυξης πλαισιώνεται από επιμέρους αναλύσεις/ έρευνες και συγκεκριμένα:

 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης  σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις και κανονιστικά πλαίσια
 • Ανάπτυξη Αποδοτικότητας Διοίκησης του φορέα και Υποστήριξης των Ανθρώπινων Πόρων
 • Αποτίμηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Προώθησης της  Απασχόλησης και Καταπολέμησης της  Ανεργίας
 • Δημογραφική Έρευνα
 • Προγράμματα Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης