Στόχος του έργου «WELKOM – Αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων» είναι η ανάπτυξη διαφάνειας, αναγνώρισης και επικύρωσης των δεξιοτήτων και προσόντων των προσφύγων στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιταλία και τη Σουηδία. Κατά συνέπεια, θα διευκολυνθεί η δυνατότητα σπουδών και εργασίας στις χώρες υποδοχής, με αποτέλεσμα την περαιτέρω κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση. Το έργο στοχεύει επίσης στην υποστήριξη και εφαρμογή υφιστάμενων εργαλείων, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), τον Ευρωπαϊκό Απολογισμό Επικύρωσης, το Europass και άλλους μηχανισμούς Πιστωτικών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος μας είναι να αναλύσουμε και να σχεδιάσουμε τους όρους για την έγκυρη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων που είχαν προηγουμένως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ώστε να γίνουν πιο συνεκτικά και ευκολότερα στη χρήση και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εστίαση στις ανάγκες των μαθητών, στους σπουδαστές, τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και την κοινωνία ως σύνολο.

http://www.projectwelkom.eu

Ομάδες Στόχοι: Πρόσφυγες, Μετανάστες, Υπήκοοι Τρίτων Χωρών

Κοινοπραξία έργου:

– UCLL (Βέλγιο)
– OECON Group (Ελλάδα)
– Κέντρο Ισότητας/Jafnréttishús (Ισλανδία)
– Medborgarskolan (Σουηδία)
– Futuro Digitale (Ιταλία)

Διάρκεια έργου: 01/09/2017 – 31/08/2019