Το έργο PROSPERA συγκεντρώνει διαφορετικούς εταίρους από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σουηδία και την Ουγγαρία για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την προστασία και την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς και της αειφόρου ανάπτυξης σε περί-αστικές περιοχές που απειλούνται από την αστική ανάπτυξη. Η INTERREG EUROPE υποστηρίζει το έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη συμβολή στους ευρωπαϊκούς στόχους αποδοτικότητας του περιβάλλοντος και των πόρων.

Στόχοι

  • Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την προστασία και την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς με τη βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης σε περι-αστικές περιοχές που απειλούνται από την αστική εξάπλωση, με απώτερο στόχο την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας, της κατανάλωσης εδάφους και της περαιτέρω υποβάθμισης των φυσικών πόρων.
  • Η συμπερίληψη των αστικών περιοχών στον στρατηγικό σχεδιασμό ως βασικό μοχλό για βιώσιμη ανάπτυξη και ελκυστικότητα των περιφερειών.
  • Αλλαγή της νοοτροπία των υπεραστικών φορέων ως προς τη φυσική κληρονομιά ως ευκαιρία για ανάπτυξη επιχειρήσεων.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους συνδέσμους μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών ως βασικών παραγόντων για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

www.interregeurope.eu/prospera

Ομάδα έργου:

Δήμος Varberg (Σουηδία)
Δήμος Γάνδης (Βέλγιο)
EDC Debrecen Urban and Economic Development Center (Ουγγαρία)
Δήμος Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)
Ερευνητικό Κέντρο για τη Ζωική Παραγωγή (Ιταλία)
Δήμος Αριστοτέλης Χαλκιδικής (Ελλάδα)

Ομάδες στίχοι: τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις

Διάρκεια: 01/09/2019- 01/07/2023