Το έργο DIGI Women στοχεύει στο να βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες είναι ειδικευμένες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για κοινωνικούς σκοπούς, αλλά χρειάζονται βοήθεια για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων τους. Δεδομένης της μικρότερης συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών σε επίσημα μαθήματα ΤΠΕ και περισσότερο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι λιγότερο ψηφιοποιημένες, υπάρχουν πολλά δυνατότητες βελτίωσης. Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει να συμμετάσχει σε μια μεγάλης κλίμακας κατανόηση των αναγκών των γυναικών των χρηστών και να προσαρμόσει αντίστοιχα την εκπαίδευση σε αυτές αλλά και στα τρέχοντα και νέα ψηφιακά εργαλεία. Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα πρωτότυπο πρόγραμμα σπουδών που θα εκπαιδεύει εμπειρογνώμονες λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, προκειμένου να προσφέρει εκπαιδεύσεις και συνεδρίες καθοδήγησης που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν την επιχείρησή τους και τις βοηθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Κοινοπραξία:

Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (CDPZ), Ιταλία
bit management Beratung GesmbH, Αυστρία
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., Ελλάδα
Cluster Experts Baltic Sea Region – CEBSR, Λετονία
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (NTU KhPI), Ουκρανία
CEPOR SMEs and Entrepreneurship Policy Centre, Κροατία
University of National and World Economy (UNWE), Βουλγαρία

Ομάδα στόχου: Digital Experts που χρειάζονται πρόσθετες δεξιότητες για να βοηθήσουν τις γυναίκες επιχειρηματίες και γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν ανάγκη να ψηφιοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Διάρκεια: 01/09/2020 – 31/10/2022 (21 μήνες)