Το έργο ASES θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αυξήσουν την ένταξη ενηλίκων με Αυτισμό στο χώρο εργασίας. Θα αναπτύξει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους εργοδότες και το προσωπικό ΜΜΕ, σχετικά με την πρόσληψη, καθοδήγηση και ενδυνάμωση προσωπικού με Αυτισμό. Το εκπαιδευτικό υλικό θα σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα ενσωματώνει στοιχεία παιχνιδιοποίησης για να διευκολύνει τη διαδικασία εκμάθησης.

Website: http://www.asesproject.eu/

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2021 – 31 Οκτωβρίου 2023

Ομάδες-στόχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Διοικητικό προσωπικό, Άτομα με Αυτισμό, Εργασιακοί φορείς και φορείς υποστήριξης ατόμων με αυτισμό

Εταίροι:

  • FPDA-Federação Portuguesa de Autismo (Πορτογαλία)
  • OECON Group (Ελλάδα)
  • Specialisterne (Δανία)
  • Latvijas Autisma Apvieniba (Λετονία)
  • Dekaplus Business Services (Κύπρος)
  • 8D Games (Ολλανδία)
  • BCM (Βόρεια Μακεδονία)