ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών με την ΑΑΔΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Είναι οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

 1. Ο κλάδος δραστηριότητας ανήκει στο λιανικό εμπόριο καυσίμων ή/και στο χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή
 2. Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα
 3. Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτή, για το τρέχον και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον Κανόνα
 4. Ο δικαιούχος λειτουργεί μόνιμα, διατηρώντας σε ισχύ την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργείας
 5. Για την υπό χρηματοδότηση επιχείρηση πρέπει να έχει κατατεθεί στην Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας η δήλωση Εγκατάστασης Φ2 1617/2010 (Β’ 1980)

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται τόσο από τη δραστηριότητα της επιχείρησης (πρατήριο υγρών καυσίμων ή μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης) όσο και από το ύψος των επιλέξιμων δαπανών της εκάστοτε επιχείρησης.

Χρόνος Υλοποίησης

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής των προτάσεων ήτοι έως 17/1/2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
  -Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών
 2. Υποσύστημα Αντλιών:
  -Interfaces για Αντλίες & Λογισμικό σύνδεσης
 3. Υποσύστημα Δεξαμενών:
  -Controller (κονσόλα)-Βυθομετρικές ράβδοι
 4. Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
  -Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ
  -Θερμικός εκτυπωτής Αποδείξεων

**Ογκομετρητές (για τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης)

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Β2-829Α/2013 ΚΥΑ, ήτοι 07/03/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 02/12/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/1/2020.