«Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης»
(Δράση RSO2.1.β)

Πρόγραμμα ««ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»»

Στόχος:
Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών ΜμΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ) προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής. Τελικός στόχος της Δράσης, είναι η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 μεγαβατωρών (MWh) κατ’ έτος.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και οδηγούν σεκατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.
Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων προκύπτει αποκλειστικά από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, ο οποίος διενεργείται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.
Η επιβεβαίωση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την επιχείρηση γίνεται μέσω της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία συντάσσεται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, διαφορετικό από τον Ενεργειακό Ελεγκτή που συνέταξε την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη, και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Επίσης θα πρέπει:
1. Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ
3. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ)

Προϋπολογισμός έργων – Ένταση ενίσχυσης
Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €1.000.000.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διάρκεια ολοκλήρωσης:
Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε έως 24 μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υποχρεωτικά 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επένδυσης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα τελικού ελέγχου.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

Οι δαπάνες  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη, και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επίσης θα πρέπει:
1. Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ
3. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ)

Προϋπολογισμός έργων – Ένταση ενίσχυσης
Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €1.000.000.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διάρκεια ολοκλήρωσης:
Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε έως 24 μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υποχρεωτικά 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επένδυσης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα τελικού ελέγχου.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν θα είναι επιλέξιμες.

 •  Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
 •  Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών
 • Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης).
 •  Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού.
 • Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας.
 • Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης.
 •  Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα.
 •  Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού.
 • Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής.
 •  Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης. ▪ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης.
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.
  Μπορεί να γίνει αποδεκτός και εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω, αλλά συνδέεται με τις παραπάνω δαπάνες και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εκτός της κατηγορίας «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών», που είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Από 22/04/2024 έως και 06/08/2024.

Αξιολόγηση Επενδυτικών Προτάσεων
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική (ανταγωνιστική) και απλοποιημένη καθώς αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης είναι η χαμηλότερη τιμή του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh) από τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα υλοποιηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης.