«ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»
«Ελλάδα 2.0»

Στόχος
Σκοπός της δράσης «Φορτίζω Παντού» είναι παροχή οικονομικής στήριξης για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και στην καθαρή, αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) ανά την Επικράτεια, οι οποίες τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης Η/Ο στη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Να είναι εγκατεστημένοι ή να έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
2. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Επίσης Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
• δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
• δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
• δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

3. Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία
4. Να δεσμευτεί ότι το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της κάθε αίτησης δεν έχει ενταχθεί και δεν θα υποβληθεί, σε μεταγενέστερο χρόνο, σε άλλο πρόγραμμα με όμοιο αντικείμενο,
που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
5. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών
στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ).
6. Εξαιρούνται:
• Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού
• Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων
• Oι προβληματικές επιχειρήσεις
• Επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή εφόσον έχουν λάβει ενισχύσεις διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί
• Επιχειρήσεις που είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
• Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
• Κατηγορία δικαιούχων Ι
• Θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο
• Θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο
• θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
• Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ
• Θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο
• Θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020.
• Πρέπει είτε να είναι κύριοι και του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο είτε να έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης με τους κύριους ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.

Χωροθέτηση των επιλέξιμων για λήψη ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο
Κατηγορία Α – Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που περιλαμβάνονται
σε Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
Κατηγορία Β – Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους, οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα
Ο.Τ.Α Α’ βαθμού

Υποκατηγορία Β.1– Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάσης ή στάθμευσης:
• Κατά μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων χώρων που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων εκατέρωθεν της οδού,
• Εντός λιμενικής ζώνης(δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων)
• Εντός αερολιμένα
• Εντός σιδηροδρομικού σταθμού

Υποκατηγορία Β.2 – Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε λοιπούς χώρους.
Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε λοιπούς χώρους με δημόσια πρόσβαση, ως εξής:
• Στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»,
• Στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων (δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων)
• Στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς οχημάτων,
• Στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων, και σε δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων,
• Σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με δημόσια πρόσβαση, και
• Κατά μήκος των οδών, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους χώρους της
Κατηγορίας Β.1 του παρόντος (δεν εντάσσονται οι υποδομές τροφοδότησης πλοίων)

Προϋπολογισμός έργων
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον Δικαιούχο

Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου:

AC/DC Εύρος εγκατεστημένης ισχύος (P) Μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο που εγκαθίσταται (βάσει επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 5)
Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για Βασικές κατηγορίες δαπανών Ι & ΙΙ (€/KW) Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για βασική κατηγορία δαπανών ΙΙΙ βάσει τρόπου σύνδεσης στο δίκτυο διανομής (€) *
AC P ≥ 7,4kW 200 Σύνδεση στη Χαμηλή Τάση (ΧΤ)

•  3.000 – για μέγεθος παροχής έως και Νο. 3

•  15.000 – για μέγεθος παροχής Νο. 4 ή μεγαλύτερη,

Σύνδεση στη Μέση Τάση (ΜΤ):

•                                                            70.000

 

 

DC

30kW ≤ P < 50kW 370
50kW ≤ P < 100kW 630
100kW ≤ P ≤ 150kW 470**
150kW <P ≤ 360kW 400**
*Η αντιστοιχία του μεγέθους μίας παροχής με την ισχύ, όπου περιγράφεται στον Πίνακα, προκύπτει βάσει της κωδικοποίησης των παροχών από τον ΔΕΔΔΗΕ (Σχετικό link – ενότητα 3.3.1: ΔΕΔΔΗΕ).

** το ποσό αυτό αυξάνεται σε 600 €/kW εφόσον η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται στη Μέση Τάση και ταυτόχρονα αποδεικνύονται δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του.

Επιλεξιμότητα σταθμών φόρτισης και τύπου φορτιστή Κατηγορίας Β
• Η τροφοδοσία των σταθμών φόρτισης Η/Ο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., όπως αποδεικνύεται με την ανάκληση ισόποσων
με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Εγγυήσεων Προέλευσης.
• Οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της παρούσας, μόνο εφόσον παρέχουν δημόσια πρόσβαση κατ’ ελάχιστο
σε 12-ωρη βάση καθημερινά και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

Περιορισμοί τύπου σταθμού φόρτισης Η/Ο ανά κατηγορία χώρου εγκατάστασης
1. Τύποι Σταθμού φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β
• Επιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων από την παρούσα δράση είναι μόνο οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των τριάντα (30) kW.
• Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση σταθμών φόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται εντός σταθμών αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), με ενεργό Κ.Α.Δ., επιλέξιμοι είναι επιπλέον και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW
• Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο της Κατηγορίας Β.1.1 του άρθρου 7, οι οποίοι εγκαθίστανται κατά μήκος του Οδικού δικτύου, εφόσον έχουν εγκατεστημένη ισχύ έως και εβδομήντα (70) kW (P ≤ 70 kW), συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν εγκαθίστανται σε συνδυασμό με σταθμό φόρτισης Η/Ο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα 150 kW (P ≥ 150 kW
• δ. Σταθμοί φόρτισης για οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης από την παρούσα δράση.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 11/05/2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023

Διάρκεια ολοκλήρωσης
Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου (φυσικού αντικειμένου) και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.,
ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
 

 

Ι

Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Ι: Κόστος εξοπλισμού σταθμού φόρτισης Η/Ο
 

Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών Ι

1. Κόστος καινούριου εξοπλισμού του σταθμού φόρτισης Η/Ο συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που διασφαλίζει την ευφυή ετοιμότητα του σταθμού και του απαραίτητου λογισμικού λειτουργίας του.
ΙΙ Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΙΙ : Κόστος εργασιών εγκατάστασης σταθμού φόρτισης Η/Ο
 

 

 

 

 

Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΙΙ

1.  Κατασκευαστικές/οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

2.  Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

3.  Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντα χώρου καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός (περιφράξεις, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού, αισθητήρες στάθμευσης, κ.α. ).

4.  Σήμανση του σταθμού φόρτισης Η/Ο και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και διαγράμμιση θέσης.

5.  (Σε περίπτωση σύνδεσης σταθμού φόρτισης στη Μέση Τάση) Δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του.

 

ΙΙΙ

Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΙΙΙ : Κόστος σύνδεσης του σταθμού φόρτισης Η/Ο με το δίκτυο
Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΙΙΙ 1. Δαπάνες για τη σύνδεση σταθμών φόρτισης Η/Ο σε νέα παροχή ή μέσω επαύξησης υφιστάμενης παροχής του δικτύου.


Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

•  Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
• Δαπάνες για προωθητικά μέτρα, π.χ. διαφημίσεις, διαφημιστικές κ.τ.λ
• Τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, π.χ. τακτική συντήρηση, επεκτάσεις εγγύησης.
• Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών γαιών, δενδροφυτεύσεις.
• Δαπάνες για ενεργητική και παθητική πυροπροστασία
• Δαπάνες ασφάλισης του σταθμού φόρτισης φόρτισης Η/Ο
• Δαπάνες ανταλλακτικών
• Χρεωστικούς τόκους, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κλπ
• Δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
• Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ένταση Ενίσχυσης
• ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

 

Αττικής

Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς Και Νήσων  

γ’

 

25%

 

45%

 

55%

Ανατ.

Μακεδονίας και Θράκης

 

 

 

 

 

 

Όλες

α’ 35% 55% 65%
Βορείου Αιγαίου α’ 35% 55% 65%
Δυτικής Ελλάδος α’ 35% 55% 65%
Δυτικής Μακεδονίας α’ 35% 55% 65%
Ηπείρου α’ 35% 55% 65%
Θεσσαλίας α’ 35% 55% 65%
Ιονίων Νήσων α’ 35% 55% 65%
Κεντρικής Μακεδονίας α’ 35% 55% 65%
Κρήτης α’ 35% 55% 65%
Νοτίου Αιγαίου α’ 35% 55% 65%
Πελοποννήσου α’ 35% 55% 65%
Στερεάς Ελλάδας α’ 35% 55% 65%