«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Στόχος
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας,
πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Σε αυτούς δεν θα περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Προϋπολογισμός Έργων
Από €40.000 έως και €400.000

Διάρκεια ολοκλήρωσης
Η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 45% έως 60% υπό προϋποθέσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες:
➢ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
➢ Μηχανήματα – Εξοπλισμός
➢ Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
➢ Λοιπός Εξοπλισμός
➢ Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
➢ Δαπάνες Προβολής Και Εξωστρέφειας
➢ Τεχνικές Μελέτες
➢ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
➢ Μεταφορικά Μέσα
➢ Έμμεσες δαπάνες (7% επί των Άμεσων Δαπανών)