«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Στόχος
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού με στόχο:
1. Τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά,
2. Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών
τουρισμού και νέων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,
3. Τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Στην περίπτωση που η επένδυση θα αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:
Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα:
1) Ξενοδοχεία

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

2) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
3) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

  •  Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα:
1) Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  • Ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα πρέπει αν είναι Τρεις (3)

2) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Προϋπολογισμός Έργων
Από €80.000 έως και €400.000

Διάρκεια ολοκλήρωσης
Η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ποσοστό ενίσχυσης:
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 45% έως 60% (υπό προϋποθέσεις)

Επιλέξιμες Δαπάνες:
➢ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
➢ Μηχανήματα – Εξοπλισμός
➢ Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
➢ Λοιπός Εξοπλισμός
➢ Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
➢ Δαπάνες Προβολής Και Εξωστρέφειας
➢ Τεχνικές Μελέτες
➢ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
➢ Μεταφορικά Μέσα
➢ Έμμεσες δαπάνες (7% επί των άμεσων δαπανών)