OECON GROUP

FacebookLinkedin
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από 01/01/2014 έως 31/08/2015, από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας…
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών   Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι ΜΜΕ, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο).     Ενισχυόμενες δαπάνες Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες περιφερειακών…
«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.   Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.     Ενισχυόμενες δαπάνες Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των…
«Γενική Επιχειρηματικότητα»   Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ενισχυόμενες δαπάνες   ➢  Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού ➢  Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. ➢ Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από την δημιουργία κάθε θέσης. ➢  Δαπάνες εκκίνησης ➢  Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες ➢ Επενδυτικές δαπάνες…
«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).  Ενισχυόμενες δαπάνες                         ➢ Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων                         ➢ Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών (ειδικοί όροι ισχύουν).  …
Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου     Τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι διαθέσιμα σε λίγες μέρες για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν οτιδήποτε από τα παρακάτω: ➢ Δημιουργία νέας μονάδας ➢ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ➢ Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας, υπό την έννοια παραγωγής  προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν παραχθεί ποτέ στο παρελθόν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των…
Από τις 23 Μαρτίου 2017 έως και τις 17 Μαίου 2017 μπορείτε να υποβάλλετε τις επενδυτικές σας προτάσεις στον πρώτο κύκλος της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,για τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:   Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές,…

Η OECON GROUP πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 από τον φορέα Q-CERT.

iso-9001-2008-logo

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!
Σας υποσχόμαστε ότι θα σας στέλνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες και θα προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας!


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφόρηση.

Γιαννιτσών 90, 54627,
       Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
0030 2310 256360