OECON GROUP

FacebookLinkedin
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»   Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε νεοσύστατες ή υπό ίδρυση πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.    Ενισχυόμενες δαπάνες ➢  Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού ➢  Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. ➢ Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από την δημιουργία κάθε θέσης.…
«Γενική Επιχειρηματικότητα»     Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.   Ενισχυόμενες δαπάνες   ➢  Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού ➢  Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. ➢ Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από την δημιουργία κάθε θέσης. ➢  Δαπάνες εκκίνησης ➢  Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες…
«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.   Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.     Ενισχυόμενες δαπάνες Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των…
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών   Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι ΜΜΕ, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο).     Ενισχυόμενες δαπάνες Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες περιφερειακών…
«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού»   Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).  Ενισχυόμενες δαπάνες                        ➢ Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων                      ➢ Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών (ειδικοί όροι ισχύουν).  …
«Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία» Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να προκηρύξει την ειδική δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό με εστίαση στο θέμα «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τηδιάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση…
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις ευρώ που μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον αγροτικό τομέα. Αναμένεται να προκηρυχθούν τα εξής μέτρα: Νέοι Αγρότες  Θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000…
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 40% + 10% (με αύξηση προσωπικού) και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες χρήσεις (2015). Νέες επιχειρήσεις που είχε συσταθεί μέχρι 31/12/2015 αλλά δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε.,Ο.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί. &…
«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 100% και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -          Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της πρότασης. -          Φυσικά πρόσωπα οι οποίοι ασκούν κατά αποκλειστικότητα επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος -          Συνεργασία των παραπάνω δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες για την έναρξη εταιρίας με ίδια ή συμπληρωματική δραστηριότητα. Εξαιρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα (2015) από…
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά σας. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 100% και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της πρότασης. Φυσικά πρόσωπα οι οποίοι ασκούν κατά αποκλειστικότητα επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την προδημοσίευση της πρόσκλησης σε συναφές επάγγελμα με την ειδικότητα τους. Συνεργασία των παραπάνω δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες…

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2015 by Q-CERT.

 Καταγραφή3

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

Frixou 9 Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360