OECON GROUP

FacebookLinkedin

Δράση: Ψηφιακό Βήμα

ΣΤΟΧΟΣ
Την ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 50.000.000€ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€.
Το ποσοστό επιδότησης είναι 50%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV - ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 •  

  ΒΑΣΙΣΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

  • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
  • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
  • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
  • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
  • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
  • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα ενδεικτικά:

  • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
  • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)
  • κ.ο.κ.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
   • 2 τουλάχιστον γλώσσες
   • Mobile responsive
   • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
   • φιλοξενία (hosting, collocation)
   • σύνδεση στο διαδίκτυο
   • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
   • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
   • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
   • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  Υποβάλλεται ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος
  Περίοδος Υποβολών: 11.6.2018 – 17.9.2018

  Σημαντικές Διευκρινήσεις

  Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
  Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
  Παραμένουμε στη διάθεση σας για να δούμε μαζί τις δυνατότητες ένταξής σας στο παρόν Πρόγραμμα.
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε στο τηλέφωνο 2310256360.

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2015 by Q-CERT.

 Καταγραφή3

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360