OECON GROUP

FacebookLinkedin

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΣ  
Βασικός  στόχος  της  δράσης  είναι  η  ενίσχυση  της  υλοποίησης  επενδυτικών  σχεδίων  για  τη δημιουργία  νέας  τουριστικής  επιχείρησης  από  ΜΜΕ  σε  συγκεκριμένους  τομείς  τουριστικής δραστηριότητας  του  Ν.4276/2014  και  στις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού  (Αθλητικός, Θαλάσσιος  Τουρισμός  και  Τουρισμός  Υπαίθρου).  Μέσω  της  δράσης  επιδιώκεται  η  δημιουργία τουριστικών  μονάδων  και  η  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  που  θα  προσφέρουν  προϊόντα  και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
· Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τις 07-11-2017 και θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
· Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι τις 07-11-2017 ισχύουν σωρευτικά:
α) Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος ή τους κατασκευαστικούς ΚΑΔ.
β) Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του.
γ) Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
δ) Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ.
Το δε ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας). Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού δαπάνης ή εξόφλησης).
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
1.    Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλίνες και κατάταξη σε κατηγορία τριών (3) αστέρων και άνω. Το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα ανω των 50 κλινών, θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
2.    Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (π.δ. 33/1979)
3.    Camping με κατάταξη σε τρία (3) αστέρια και άνω
4.    Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
1.    Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 3 κατοικίες)
2.    Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και άνω) με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλίνες
Τουριστικά γραφεία
1.    Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976
2.    Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ
3.    Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977
4.    Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
1.    Αθλητικός Τουρισμός
2.    Θαλάσσιος Τουρισμός
3.    Τουρισμός Υπαίθρου
4.    Άλλες ειδικές- εναλλακτικές μορφές τουρισμού  
Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού. Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά θα αναφέρονται στον πίνακα των Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στον οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
⦁    Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 80%)
⦁    Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 100%)
⦁    Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό, σύνολο δαπάνης 12.000€)
⦁    Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000€)
⦁    Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
⦁    Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
⦁    Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
⦁    Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000 €).
Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 07-11-2017 ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής με τη χρήση του Escrow Account.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/04/2018 και ώρα 17:00.

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2015 by Q-CERT.

 Καταγραφή3

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360