OECON GROUP

FacebookLinkedin

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

oecon

 

 

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

 

 

 

 

ptuxespa

 

 

 

elldim

 

 

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. (Δημόσια Δαπάνη) τα οποία κατανέμονται ως εξής ανά κατηγορία Δικαιούχων:

 • Νέες επιχειρήσεις (60%)
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Δικαιούχοι Δράσης

Το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 01/01/1995)

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή Εξωτερικού
 • Κατοχή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ)
 • Αναγνωρισμένα Πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού
 • Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Κατηγορία Α (60% του προϋπολογισμού):

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
 • Υφιστάμενοι Επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς

Κατηγορία Β (40% του προϋπολογισμού):

 • Αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητα τους επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ τους.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών

 • 5.000 έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • 5.000 έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • 5.000 έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή και περισσότερων.

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ι. Εισοδηματικά Κριτήρια
Για την κατηγορία Α:

 • Μέσος Όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β:

 • Ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

ΙΙ.Επιδοτούμενα προγράμματα στο Παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικής στέγης, ΔΕΗ, ΟΤΕ  κ.α)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (λογιστής, νομικός, σύμβουλος, Σεμινάρια Κατάρτισης, Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας)
 • Δαπάνες προβολής Δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλώσιμων (προμήθεια πρώτων υλών και ενδειάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητικής δραστηριότητα)
 • Ασφαλιστικές Εισφορές (επιχειρηματία/εταίρου)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας. **

** μόνο αν η επιχείρηση υλοποιήσει μια από τις δαπάνες της τελευταίας κατηγορίας υποχρεούται σε διατήρηση της επένδυσης για 2 έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.


3. Κύκλοι ηλεκτρονικής Υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Σημαντικές Διευκρινήσεις

Ι. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

ΙI. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.  Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.

ΙIΙ.
Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους ΚΑΔ. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν σε όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μόνο επιλέξιμους συναφείς ΚΑΔ με την ειδικότητα του δικαιούχου.

ΙV.  Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ όλη τη διάρκεια υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για να δούμε μαζί τις δυνατότητες ένταξής σας στο παρόν Πρόγραμμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε στο τηλέφωνο 2310256360.

 

 

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2015 by Q-CERT.

 Καταγραφή3

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360